Vackrare kommun!!

Bygg boendemiljöer – inte fler problemområden!

Stadsplanering bör lära mer av historien – i Huddinge och andra förortskommuner med ”miljonprogramsområden”. På grund av bostadsbristen är nu fokus ensidigt på många fler bostäder. Man bygger hus som är illa anpassade till omgivande miljö och har en steril omgivning som upplevs otrygg och ogästvänlig. Visst är fler bostäder viktigt men bra arkitektur i kombination med växter och planteringar där människor vistas och möts är avgörande för att ett område ska upplevas attraktivt. Den estetiska utomhusmiljön är viktig för välbefinnande och trivsel – dessutom motverkar vackra och trevliga miljöer skadegörelse och viss brottslighet medan kala betongytor inbjuder till klotter och skadegörelse.

Dags för en skyddslag för villakultur ?

Stora delar av Huddinge och andra förorter till Stockholm är småhusområden med fina och gröna trädgårdar. Förutom att det år en stor ekologisk och estetisk tillgång ger det trygghet och trivsel. Dessa områden måste värnas från byggande som förstör de värden som är viktiga för de som de som bor där och som kommer på besök . Det är lika viktigt som att skydda stränder och naturreservat.

Miljöförstörande byggprojekt får ibland byggnadstillstånd på grund av att många gamla detaljplaner som tillåter även spekulativa byggprojekt. Flera kommuner  har försummat att uppdatera detaljplanerna  så att skandalbyggen motverkas och att flerfamiljshus inte smygs in i villamiljön. Kommunen måste prioritera bättre detaljplaner så att kultur- och trygghetsvärden i villaområden skyddas och bevaras.

I många landsortskommuner ser det mycket bättre ut – varför Huddinge och merparten av Storstockholms kommuner inte bryr sig om boendemiljön utomhus vet jag inte. Gissningsvis beror det till viss del på  ointresse och brist på kunskap om odling i urbana miljöer men mest beror det nog på att man fokuserar mest på kvantitet och för lite på kvalitet.

Det  behövs mycket mer ”trädgård” i Huddinge.

Pliktskyldigast planterar kommunen billiga buskar för att uppfylla kravet på ”grönstråk” och vatten i den offentliga miljön saknas. Inte ens en liten minifontän finns att se – till och med den fontän som finns vid kommunalhuset är avstängd sedan decennier. Betydligt mindre kommuner som Enköping och Katrineholm överglänser Huddinge när det gäller planteringar, blommor på affärsgator och torg samt vatten i stadsmiljön.Planteringar, blommor, träd  och prydnadsbuskar skapar trivsel och trygghet. Men Huddinges centrumområden är bedrövliga, parkerna  är stereotypa och tidvis ogästvänliga. Ful flockspirea planteras nästan överallt och rondellerna är ödsliga.

Trivsamma och vackra utemiljöer motverkar klotter och skadegörelse.  Mycket blommor hela sommarhalvåret är bra för biologisk mångfald. Även i tätorter ska bin och humlor hlivnära sig på från tidig vår till sen höst. Det behövs levande parker för alla åldrar med fruktträd, vattenmiljöer och professionella planteringar att njuta av. I grönområden ska man se fina dagvattendammar, planteringar och gärna betande djur. Nya parker ska finnas även i nybyggnadsområden och  befintliga ska underhållas mycket bättre.

En del av detta kan ordnas genom privata initiativ t.ex.stadsnära odling och bisamhällen men viktigast av allt är att utse en stadsträdgårdsmästare. Det är snudd på skandal att denna tjänst saknas samtidigt som det finns fem ekologer på lönelistan.

Och bygg mer i trä! Läs gärna under menyn Våga vägra betong http://klash.se/dags-att-valja/vaga-vagra-betong/