Kollektivt hela vägen

Korsa SLL med Uber!

Kollektivtrafik fungerar utmärkt när passagerarunderlaget är stort och för människor som bor rimligt nära busshållplatser och stationer för spårbunden trafik. Men för övriga förflyttningsbehov tillgodoser inte nuvarande kollektivtrafik alltid människor önskemål. Att åka bil blir för dem det enda rimliga och praktiska alternativet.

Andra väljer bilen i stället för kollektivtrafik på grund av lättja, bekvämlighet, tidsbrist och andra mer eller mindre goda skäl. Bilen är visserligen betydligt dyrare men kostnaden är ändå acceptabel för väldigt mänga. Man kan moralisera över detta men man kommer nog längre med att utgå från hur människor väljer att leva och utifrån fakta hitta möjliga lösningar.

Nya lösningar möjliga med avancerad IT och anpassade fordon.

Internetbaserade tjänster från Uber och många andra aktörer effektiviserar taxibranschen och  ger kunderna lite lägre priser. Men begränsningen med denna typ av lösning är att den endast marginellt ökar resursanvändningen. Priset per taximil förändras inte och samåkningsvarianten Uberpop anses av rättsväsendet i Sverige och en del andra länder vara svarttaxiverksamhet och inbjuda till skattefusk.

Men succén med denna typ av   IT-lösningar indikerar att det är möjligt att skapa en ny typ av infrastruktur för kollektivtrafik genom att integrera taxi med buss- och spårtrafik. Det kan ske med teknik och standards som finns nu, mer IT-stöd och stora personbilar.

Med rätt förutsättningar, politisk vilja och smärre lagjusteringar kan man etablera kollektivtrafik för landsbygd, förorter och för mindre städer och samhällen som utgörs av en kombination av tåg, buss, kollektivtaxi, matartrafik till kollektivtrafiklinjer, samåkning, lättfärdtjänst och paketbudbil.

Samma volym person transporter kan då ske med betydligt färre fordon vilket gynnar miljön och minskar både trängsel i trafiken och antalet olyckor. Fördelar med ett konceptet Kollektivt hela vägen för miljö och samhälle är att CO2-utsläppen reduceras drastiskt när bilarna har många fler åkande och  minskar också  för busslinjer med  onödigt stora bussar. CO2-utsläppen minskar även för taxitrafik eftersom man förflyttar fler personer samtidigt och har mindre andel tom bil.

Det blir mindre trängsel på vägarna, bättre kapitalutnyttjande på investeringar i fordon och system och lättare att använda kollektivtrafik för de som inte kan gå eller cykla till hållplats/station. Mindre och fler fordon är lättare att ersätta vid fordonsfel – betydligt fler kommer oftare att komma fram i tid när det är fel på tågen eller spåren.

Nya arbetstillfällen skapas eftersom förarna bara behöver ha körkort och taxikörkort men i övrigt inga utbildningskrav. Om passagerarna kan skriva eller tala in adressen de vill åka till så är även språkkraven minimala.

Nackdelarna med att bo i förort minskar vilket även borde  minska trycket på bostäder i innerstadsområden. För ett pris som är avsevärt lägre än att åka taxi kan man kan åka från den plats man är och hela vägen dit man ska.

Man slipper oroa sig för att missa bussen/tåget och man kan resa på kvällar och nätter – otryggheten att gå hem sista biten elimineras liksom väntan på kalla och otrygga hållplatser.

Det blir lättare att jobba under resan och lättare att veckohandla på vägen hem.  Man slipper åka hemifrån extra tidigt för att få plats på infartsparkeringen och slipper riskera stöld och vandalism på bilen eller cykeln när den står på infartsparkeringen. Restiden blir kortare för de som nu har  många byten och omvägar till jobbet. Konceptet ger de resande bättre luftkonditionering och bättre komfort än vanlig kollektivtrafik – även  färre obehagliga eller berusade medpassagerare.