Ideologi

Centerpartiets valplattform i sin helhet kan du läsa på https://www.centerpartiet.se/download/18.3ebc896a160b99834804931/1517573152282/Valplattform%202018.pdf

Om du mer direkt vill veta vad C vill utan att läsa problem- och bakgrundsbeskrivningar följer här en komprimerad version av valplattformen-

En röst på Centerpartiet är en röst för Centerpartiets reformagenda och för att säkerställa att Sverigedemokraterna inte får inflytande över hur Sverige styrs.

Centerpolitik kännetecknas av humanism, samarbete och ansvarstagande och tar avstånd från en nationalistisk återvändsgränd med slutenhet, misstro och kollektiv skuldbeläggning. Vi inkluderar  alla oavsett ursprung, religion, kön eller sexuella tillhörighet. Centerpartiets starkt grundade värderingar bygger på alla människor lika värde, och att alla ska få möjlighet att göra sina egna livsval.

Vi vill  skapa hopp, framtidstro och optimism genom goda liberala lösningar gör Sverige starkare, tryggare och öppnare. Vi vill minska klyvningen och binda samman samhället. Genom breda reformer av arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och skattesystemet under nästa mandatperiod vill vi ge människor mer makt över sina egna liv. Sverige ska vara ett öppet och inkluderande land som ger alla möjlighet att göra sina egna livsval. Vi tror fullt ut på människors egen förmåga att forma sin egen framtid. Alla behöver få möjlighet att vidareutbilda sig högre upp i åldern, och få fler chanser till omstart.

Centerpartiet vill ha fler liberala reformer, mer inkluderande arbetsmarknad, bättre integration, goda villkor för entreprenörer, rättvisa och lägre skatter, och  välfärd med valfrihet och kvalitet.

Vi vill samarbeta mer inom försvar, migration och fler handelsavtal med andra delar av världen. 

Inom infrastruktur och samhällsutveckling vill Centerpartiet:

Oavsett var man bor så ska man ha likvärdiga möjligheter att leva, arbeta, driva företag och känna trygghet. Alla delar av landet ska kunna växa genom bättre förutsättningar för jobb och företagande, mer bostäder, bra offentlig och kommersiell service samt fungerande vägar, järnvägar, flyg, sjöfart, cykelvägar och bredband.

Centerpartiet vill ha  ett infrastrukturlyft i hela landet, rusta upp regionala tågbanor, höghastighetståg, mer hållbar och klimatanpassad vägtrafik, sjöfart och flyg samt riksomfattande bredband. Vi vill ha mer byggbar mark för attraktiva bostäder – antalet riksintressen bör minskas och strandskyddsreglerna bör reformeras.

Fler av statens funktioner ska utföras på mindre orter där kostnadstrycket är lägre. Det ger fler möjligheter till jobb till de som bor utanför storstäderna, lägre kostnader och högre effektivitet.

Vi vill öka svensk livsmedelsproduktion för att förbättra tillgången till livsmedel som produceras med hänsyn till både miljö och klimat. Vi vill ha en innovativ, hållbar och lönsam livsmedelskedja för högkvalitativa svenska produkter  som producerats med god säkerhet, djurskydd och miljöhänsyn.

Centerpartiet vill i miljöpolitiken:

Kombinera ekonomisk utveckling och tillväxt med gröna, smarta tekniklösningar. Vi vill gynna det som är miljövänligt och beskatta det som hotar miljön, bygga ut och förbättra järnvägstrafiken och  minska utsläppen från transporter. Vi ha  renare hav och vatten och . gröna jobb i företag utan gifter med låga klimatutsläpp och minimala miljöhot.

Vi vill göra det lätt att göra rätt för miljön. Det ska löna sig att välja en bil driven på el eller biogas istället för en fossildriven bil liksom att installera solceller, energilagrande batterier och snabbladdare för bilar.  Energisnåla lastbilar som går på förnybart ska gynnas och all tankning av flygplan i Sverige ska ske med inblandning av förnybart bränsle.

Vi vill ha högre skatter på miljöpåverkan och lägre på jobb och investeringar, mer forskning på miljöteknik och baserat på skogsråvara skapa förnybara material och produkter som kräver mindre energi och materialåtgång.

Balansen mellan miljöprövningar, äganderätt och jobb behöver bli tydligare. Markägare ska kompenseras ekonomiskt för det miljöförbättrande arbete de gör eller när mark på annat sätt tas i anspråk.

Centerpartiet samarbeta mer med andra länder inom miljö och klimat, öka takten inom EU och i det internationella klimatarbetet för att Parisavtalets mål uppnås. Det bör ske genom  mer effektiv prissättning på klimatutsläpp, effektivare utsläppshandel och skarpare klimatkrav för internationella transporter. Mer sopor ska återvinnas och mindre ska brännas, uttaget av näringsämnen ur Östersjön måste ökas spridningen av plast måste minska.

För att skynda på omställningen till bättre alternativ vill vi införa producentansvar för att återanvända och återvinna mer textiler, förbjuda vissa farliga kemikalier och införa en särskild skatt och producentansvar på kemikalier,

Vi vill säkra tillgången till bra dricksvatten genom kommunala och regionala planer för skydd av dricksvatten, ökad samordning och krisberedskap samt samverkan mellan privata och offentliga aktörer.

Inom arbetsmarknad, integration och migration vill Centerpartiet:

Ha en politik som fokuserar på att fler jobb ska växa fram i företag – särskilt de små växande företagen. Vi vill minska skatten på arbete och istället beskatta konsumtion och miljöutsläpp och göra det lättare för fler kvinnor att driva företag – gärna inom kvinnodominerade branscher. Egenföretagande bör underlättas, RUT-avdraget breddas, besöksnäringen och tjänstesektorn bör få bättre villkor. Det ska också alltid löna sig att gå från bidrag till jobb.

Sveriges  migrationspolitik ska förena medmänsklighet med bra integration i vårt samhälle och så att man kan återförenas med sin familj. Vi vill att flyktingar mycket snabbare ska få ett jobb och minska långtidsarbetslösheten rejält. Nyanlända ska kunna få jobb från dag ett genom inträdesjobb med lägre ingångslöner.

Der måste bli lättare att få första jobbet för att fler ska arbeta i stället för att leva på bidrag. För att integrera alla i arbete och utbildning. måste man kunna börja på arbetsmarknaden till en något lägre lön och lära på jobbet. Om små och växande företag kan rekrytera även de som står utanför utan att tyngas av skatter, avgifter och regleringar kommer  arbetslösheten för utsatta grupper att minska.

Vi vill sänka skattekilarna för att anställa, reformera Arbetsförmedlingen från grunden och banta och fokusera arbetsmarknadsåtgärderna. Företag måste kunna växa utan att tvingas utomlands på grund av kostnadsläget.

Nyanlända ska tidigt få ta del av det svenska samhället och få kunskap om hur det fungerar. Redan i asylprocessen vill Centerpartiet göra det obligatoriskt med deltagande i samhällsorientering. Bidrag och andra välfärdsförmåner för nyanlända ska vara resultatbaserade och villkoras med arbete och utbildning i svenska. Vi vill också bygga ut svenskan i yrkesanpassad SFI och ge lärlings- och yrkesutbildningarna högre status.

För att öka människors trygghet vill vi:

Ha skärpta straff mot terrorism och radikalisering samt skarpare lagstiftning mot hedersrelaterad brottslighet Alla ska få leva sitt liv efter eget huvud och önskan, få älska den man vill och inte hindras i sina livsval.

Ha fler poliser och en bättre fungerande rättskedja. Högre polislöner och effektivisare behövs för att fler brott ska klaras upp och snabbare. Lagar ska vara tydliga, rättssäkerheten hög och stabil, polisen måste vara närvarande, tillgänglig och synlig i hela landet.

Centerpartiet vill  förändra attityder, ge ökade resurser till information och stöd samt skärpa straffen för den som begår ett sexualbrott.

Värna liberal demokrati, mänskliga fri-och rättigheter, äganderätt och näringsfrihet i kombination med socialt och ekonomiskt ansvarstagande.

Stå på människors sida mot klåfingriga politiker och byråkrater.

Elever som allvarligt stör studieron eller tryggheten för övriga elever ska omgående kunna flyttas. Trakasserade elever ska ha rätt att byta klass eller skola.

Öka  Sveriges säkerhet genom medlemskap i NATO och samarbeta internationellt inom försvar och migration..

Inom vård och omsorg vill Centerpartiet:

Att vård och omsorg ska hålla hög kvalitet och finnas tillgänglig för alla i hela landet oavsett ålder, kön och bostadsort. För att fler ska vilja jobba inom vård och omsorg behövs bättre löner och villkor samt mindre byråkrati.

Centerpartiet vill öka självbestämmande i välfärden samt motverka centralisering och likriktning; Fler vårdcentraler och lokalsjukhus ska drivas av privata utförare och så långt det är praktiskt möjligt ska alla få behålla samma läkare.

Mobila team ska få vårda sköra patienter i hemmet,  stöd vid psykisk ohälsa ska öka genom mer samtalsstöd och  mer resurser till  elevhälsan. Vi  vill uppmuntra teknikutveckling som underlättar för patienter så att mer av vården kan göras nära patienten, utöka öppettider samt bidra till kontinuitet, trygghet och gott bemötande.