Årsrika

Oro för ålderdomen – varför  det?

Äldre blir vi alla och många av oss 70+ behöver vård och omsorg i en omfattning som vi kanske inte tänkt så mycket på. Men enligt äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge har bara 38 % mycket eller ganska stort förtroende för äldreomsorgen. Pratar man med de som har hemtjänst eller vill flytta till särskilt boende så det få som berömmer äldreomsorgen.  Detta trots att kostnaden per brukare är högre i Huddinge än i flertalet andra kommuner. I Socialstyrelsens undersökning ”Öppna jämförelser 2016 – vård och omsorg om äldre” kommer Huddinge på delad 19:e plats bland länets 26 kommuner. Bara Botkyrka, Norrtälje, Sigtuna och Värmdö är sämre.  Det är uppenbart att äldreboende och hemtjänst i Huddinge behöver bli bättre.

Problematiskt på flera sätt

Äldreomsorgsförvaltningen överskred budget 2016 med 9 miljoner – flera tillkortakommanden bidrar till detta. Kostnaderna för köp av korttidsvård var högre med anledning av ökade behov. Många personer bor på korttidsboende i väntan på en permanent plats. Hög personalomsättning, relativt hög sjukskrivning, svårigheter att anställa sjuksköterskor och socionomer har gett högre personalkostnader. Att man dessutom måste köpa konsulttjänster när man inte kan anställa sjuksköterskor och socionomer kompletterar ”eländesbilden”.

Därutöver verkar det  att biståndshandläggarna gör allt för att tvinga gamla människor att bo kvar hemma trots att de inte vill och borde förtjäna en plats på äldreboende. De som har funktionshinder som förhindrar promenad lever som fångar i sina hem utan andra sociala kontakter än hemtjänsten. Oavsett om detta är sant eller ej så går det inte hop med målet att Huddinge kommun ska bli en av de tre mest attraktiva kommunerna i länet.

Äldreomsorg är  en operativ uppgift – inte förvaltning.

Men om man läser det som de som ansvarar för verksamheten har skrivit så förefaller det som om de har en väldigt förvaltningsorienterad syn på vad de förväntas göra. Det förklarar en del av bristerna och ett annat skäl kan vara att kommuner uppfattas i ganska stor utsträckning som mindre attraktiva arbetsgivare än privata företag och statliga myndigheter. I Nyckeltalsinstitutets ”Attraktiv Arbetsgivarindex” jämförs nio nyckeltal, som man kommit fram till säger något om hur attraktiv en arbetsplats är. En attraktiv arbetsgivare ser till att medarbetarna får tillsvidareanställning, konkurrenskraftig lön, lika möjligheter för män och kvinnor, mycket utbildning, lite övertid, en bra arbetsmiljö där korttidssjukfrånvaron är låg, en bra arbetsmiljö där långtidssjukfrånvaron är låg, små arbetsgrupper och trivsel som gör att människor stannar. Statliga organisationer och privata tjänsteföretag visar bättre resultat på dessa nyckeltal än kommuner.

Rätt sätt?

Nuvarande sätt att organisera äldreomsorg har nu använts i många år och har troligen nått ”vägs ände”. Det är sannolikt billigare att erbjuda särskilt boende till personer med omfattande funktionsbegränsningar än att vårda dem i hemmet med väldigt många hemtjänsttimmar. I ett boende kan t.ex. en person samtidigt hjälpa flera att äta, duschande är enklare om brukaren inte behöver kliva i ett badkar och sammanlagd tid för städning minskar. Hemtjänstpersonal använder en hel del arbetstid för resor och optimal schemaläggning är knepigt att få till.

Äldreomsorg är en fråga som engagerar många fler än ”brukarna”. Äldreomsorg är viktigt även för släktingar, yngre vänner, de som kommit upp i åren och ser krafterna sina, friska och pigga pensionärer och de som arbetar inom äldreomsorgen.

Det är dags att göra äldreomsorgen så bra att man kan känna trygghet inför de sista decenniet i livet. Valfrihet ska gälla även för gamla människor. Når man vill och behöver ett annat boende ska man få flytta, vill man ha mer hemtjänst eller annat innehåll än vad biståndshandläggaren anser nödvändigt så ska man kunna få det om man betalar lite själv.

Och kanske ersätta äldreomsorgsförvaltningen med en serviceorganisation för årsrika? Kanske lägga ner hemtjänsten i kommunal regi och i stället köpa tjänsterna från företag som erbjuder bättre hjälp till lägre kostnader?